Politik & planering

Bostadspolitik
För att få större tyngd i bostadspolitiken samarbetar vi med de andra Hyresgästföreningarna i Göteborg. Vi har antagit ett gemensamt bostadspolitiskt program, skriver debattartiklar och arrangerar utåtriktade aktiviteter. Vi deltog t.ex. på West Pride 2016 och Göteborgs kulturkalas 2016.

Vi deltar också i Hyresgästföreningen Region Västra Sveriges nätverk En stad – vår stad. Nätverket är öppet för alla som vill arbeta mot segregation. Arbetsgruppen för En stad – vår stad arrangerar bl.a. workshops och Afternoon Tea med föreläsningar. Om du har gett hyresgästföreningen din mejladress ska du få inbjudan till Afternoon Tea via mejl.

Stadsplanering
Vi bevakar plan- och byggprojekt i våra stadsdelar. Just nu tittar vi särskilt på planerna på förtätning av Gråberget och Godhemsberget. Vi har lämnat in yttranden till Stadsbyggnadskontoret om förtätning av Godhemsberget och Gråberget.  I yttrandena ställer vi oss positiva till viss förtätning förutsatt att vissa villkor uppfylls. Vi vill t.ex. att det byggs billiga hyresrätter, att nuvarande hyresgäster inte får hyreshöjningar efter installering av hiss samt att det byggs färre parkeringsplatser. Om vi bygger färre p-platser får vi plats med fler bostäder, och då kan vi spara grönområden.

IMG_8307-003Många i våra stadsdelar är oroade över förslagen att exploatera populära Sjöbergen. Vi anser att Sjöbergen bör bevaras som koloni- och naturområde. Göteborg behöver bostäder men det finns bättre platser att bygga på.

Föreningen har också överklagat ett bygglov för parkeringsplatser på en förträdgård på Kungsladugårdsgatan 7. I början av 2014 fick vi veta att Mark- och miljödomstolen har avslagit vår överklagan. Vi har beslutat att inte gå vidare i ärendet

En ekologiskt mer hållbar stad
Hyresgästföreningen arbetar för en grönare stad. Därför tog vi initiativet till sjöbergen IMG_8467-002projektet Ekologisk stadsdel Majorna och dess uppföljare Ekologisk Stadsdel Majorna 2.0. My Welther är projektledare för Ekologisk Stadsdel Majorna 2.0 och Gunvor Bergquist är projektledare för delprojektet Cykelstaden Majorna.

En del verksamheter i det ursprungliga projektet har blivit självgående, som Majornas Bi-kooperativ. Där kan vi hjälpa till främst genom att upplåta möteslokal och på annat sätt bidra till verksamheten.

Blandstaden – en levande stadsdel
P1280683-003Vi vill att våra stadsdelar skall leva. Därför värnar vi blandstaden, där boende, handel och verksamheter finns i samma fastigheter. Den innebär liv och rörelse både på dagen och på kvällarna och att människor möts vilket skapar trygghet.

De senaste åren har många butikslokaler byggts om till bostäder. När blandstaden på detta sätt utarmas samspelet mellan människor. Vi har därför tagit fram foldern Värna Majornas blandstadsbebyggelse.