Organisationsformer

Olika sätt att organisera sig
En av Hyresgästföreningen Västra Göteborgs viktigaste uppgifter är att stödja det lokala arbetet. Detta bedrivs oftast genom en lokal hyresgästförening (LH). I kvarter där det inte finns nog med folk till en styrelse kan man i stället utse ett husombud.

Lokal hyresgästförening
Det vanligaste sättet att organisera sig lokalt är att arbeta för en lokala hyresgästförening (LH). Här i Göteborg är de lokala hyresgästföreningarna organiserade kvartersvis. Styrelsen för en lokal hyresgästförening måste innehålla minst tre personer. Om det inte finns tillräckligt många för en styrelse kan husombud vara ett alternativ (se nedan).

dahliaEn lokal hyresgästförening kan syssla med många olika saker. Det kan handla om samrådsmöten med hyresvärdens representanter, plantering av sommarblommor eller organiserande av sociala aktiviteter som resor och gårdsfester. Vilken verksamhet som föreningen ska bedriva bestäms av medlemmarna på årsmöte och budgetmöte.

Årsmötet är den lokal hyresgästföreningens högsta beslutande organ och hålls normalt i februari. Alla medlemmar ska bjudas in till årsmötet. Under årsmötet väljs en styrelse som ansvarar för verksamheten under året. Budgetmötet hålls i september. Alla medlemmar ska bjudas in till budgetmötet. Under mötet beslutas om hur mycket pengar – verksamhetsmedel – föreningen ska söka för nästa år.

Dessa verksamhetsmedel betalas av alla hyresgäster i kvarteret. Det är därför självklart att alla hyresgäster får delta på lika villkor i de aktiviteter som den lokala hyresgästföreningen arrangerar.

Många lokala hyresgästföreningar sköter en kvarterslokal. Ofta kan hyresgästerna i kvarteret låna den. Det är samma regler som gäller för kvarterslokalen som för den egna lägenheten. Om andra hyresgäster störs av verksamheter i lokalen kan föreningen bli av med den.

Om den lokala hyresgästföreningen blir fråntagen sin lokal för att värden vill använda den till något annat kan vi i Hyresgästföreningen Västra Göteborg ge råd och stöd.

Husombud
Ibland är det svårt att få ihop tillräckligt många till en styrelse i en lokal hyresgästförening. Då är husombud ett alternativ. Husombudet kan verka i ett kvarter eller i en del av ett kvarter. Om det redan finns en lokal hyresgästförening i kvarteret kan inte ett husombud utses.

Ett husombud ska vara kontaktperson för de boende gentemot hyresvärden. Om det finns en kvarterslokal kan husombudet ansvara för skötsel och utlåning av lokalen.

Husombudet väljs på Hyresgästföreningen Västra Göteborgs årsmöte, som hålls i mars varje år, eller på ett höstmöte på förslag av medlemmar. För att kunna bli vald till husombud ska man vara medlem i hyresgästföreningen.

Gårdsförening
För de som föredrar ett mer informellt samarbete är gårdsföreningar ett alternativ. Gårdsföreningen sysslar ofta med en eller ett fåtal frågor. Eftersom den inte har några inkomster behövs inte en styrelse med ordförande, kassör eller sekreterare. Som medlem i en gårdsförening är du inte förtroendevald i Hyresgästföreningen och behöver inte vara medlem.